مقالات

  "WDRP report for DOMAIN" دلیل دریافت ایمیل با عنوان

دلیل دریافت ایمیل با عنوان "WDRP report for DOMAIN" مطابق قوانین رجیستری دامنه های بین...

  irPowerWeb نحوه انتقال دامنه به

نحوه انتقال دامنه به irPowerWeb انتقال دامنه دارای شرایطی می باشد که بایستی قبل از شروع...

  Resello ایمیل های اعتبار سنجی

ایمیل های اعتبار سنجی Resello مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار ثبت دامنه در دنیا، مالکین...

  Resello نحوه دسترسی به پنل دامنه در

نحوه دسترسی به پنل دامنه در Resello جهت ورود به پنل کاربری دامنه های بین المللی خود، می...

  Resello کردن یک دامنه در پنل Redirectنحوه

نحوه Redirect کردن یک دامنه در پنل Resello 1- ابتدا مطابق با عکس زیر، ایمیل و کلمه عبور...

 ! Whoisعدم تغییر اطلاعات

عدم تغییر اطلاعات Whois! مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار ثبت دامنه در دنیا، لازم است...

 !مواجه می شوم Pending Validation پس از ثبت دامنه با خطای

پس از ثبت دامنه با خطای Pending Validation مواجه می شوم! مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار...

 !های دامنه پس از ثبت نمایش داده نمی شوند DNS

DNS های دامنه پس از ثبت نمایش داده نمی شوند! مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار ثبت دامنه در...

 بازگشایی قفل دامنه های بین المللی

بازگشایی قفل دامنه های بین المللی در حالت معمول جهت جلوگیری از انتقال غیر مجاز دامنه، قفل...

 دامنه DNS نحوه تنظیم

نحوه تنظیم DNS دامنه جهت تنظیم DNS های دامنه بین المللی، شما میتوانید از دو روش زیر اقدام...

 در پنل دامنه child host نحوه ایجاد

نحوه ایجاد child host در پنل دامنه Child Host یا Child Name Server سرویسی است برای ایجاد و...

 شرایط عمومی تمدید دامنه های بین المللی

شرایط عمومی تمدید دامنه های بین المللی پسوندحداقل/حداکثر تعداد سال قابل تمدیدمهلت...

 شرایط عمومی ثبت دامنه های بین المللی

شرایط عمومی ثبت دامنه های بین المللی پسوندتعداد سال قابل ثبت مهلت حذف دامنه پس از ثبت...

 شرایط عمومی حذف دامنه های بین المللی

شرایط عمومی حذف دامنه های بین المللی پس از ثبت هر دامنه، معمولا امکان حذف و بازگشت هزینه...

 نحوه دستیابی به کد انتقال دامنه های بین المللی

نحوه دستیابی به کد انتقال دامنه های بین المللی این کد که برای انتقال دامنه های بین المللی...

 نحوه مدیریت دامنه از طریق ناحیه کاربری

نحوه مدیریت دامنه از طریق ناحیه کاربری 1- ابتدا از طریق راهنمای ورود به ناحیه کاربری، به...