مقالات

  .fr شرایط ثبت دامنه

شرایط ثبت دامنه fr. ثبت دامنه با پسوند .fr نیازمند اطلاعات ویژه ای است که توسط رجیستری این...

  .it شرایط ثبت دامنه با پسوند

شرایط ثبت دامنه با پسوند it. ثبت دامنه با پسوند it. تنها برای شرکت ها و سازمانهایی که هم...

  .RU شرایط ثبت دامنه

شرایط ثبت دامنه RU. ثبت دامنه با پسوند .RU به صورت خودکار انجام نمیشود و نیازمند ارسال...

  .US شرایط ثبت دامنه

شرایط ثبت دامنه US. پسوند US. مخفف Unites States و متعلق به ایالات متحده آمریکا میباشد....

  ASIA شرایط ثبت دامنه

شرایط ثبت دامنه ASIA. ثبت دامنه با پسوند .ASIA تنها برای شرکت های قانونی موجود در آسیا و...

  DE شرایط ثبت دامنه

شرایط ثبت دامنه DE. 1- این نوع دامنه تنها به مدت یک سال ثبت می گردد و پس از این مدت در...

 .EU شرایط ثبت دامنه

شرایط ثبت دامنه EU. با توجه به اینکه دامنه EU. مربوط به اروپا می باشد، اتحادیه اروپا جهت...

 شرایط عمومی تمدید دامنه های بین المللی

شرایط عمومی تمدید دامنه های بین المللی پسوندحداقل/حداکثر تعداد سال قابل تمدیدمهلت...

 شرایط عمومی ثبت دامنه های بین المللی

شرایط عمومی ثبت دامنه های بین المللی پسوندتعداد سال قابل ثبت مهلت حذف دامنه پس از ثبت...

 شرایط عمومی حذف دامنه های بین المللی

شرایط عمومی حذف دامنه های بین المللی پس از ثبت هر دامنه، معمولا امکان حذف و بازگشت هزینه...