کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Quad Core E3-1230 CPU -
Quad Core E3-1230 CPU
16GB RAM
2x 2TB SATA HDD
1Gbps Port
1 Usable IP


Quad Core E3-1230 CPU -
Quad Core E3-1230 CPU
32GB RAM
2x 2TB SATA HDD
1Gbps Port
1 Usable IP


Quad Core E3-1230 CPU -
Quad Core E3-1230 CPU
32GB RAM
2x 240GB SSD HDD
1Gbps Port
1 Usable IP


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (185.228.238.5) وارد شده است.