کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Intel Xeon E3-1240 -
Intel Xeon E3-1240
16GB DDR3 RAM
2TB Hard Disks
1Gbps Connection
10TB Premium Bandwidth
32 IP Addresses

Intel Xeon E3-1240v2 / v3 -
Intel Xeon E3-1240v2 / v3
32GB DDR3 RAM
2 x 1TB SATA3 / 2 x 120GB SSD
1Gbps Dedicated Connection
50TB Premium Bandwidth
Free IP Addresses ( Up to 32 IP Addresses )
Dedicated IPMI Access
Remote Reboot Option
Free KVM On Demand

Dual Xeon E5620 -
Dual Xeon E5620
48GB DDR3 RAM
4x1TB Hard Drives
1Gbps Dedicated Connection
10TB Premium Bandwidth
5 IP Addresses

Intel Xeon E5 Series - ColoCrossing -
Intel Xeon E5-2620
32GB DDR3 RAM
4 x 1TB SATA3 / 4 x 120GB SSD
1Gbps Dedicated Connection
50TB Premium Bandwidth
Free IP Addresses ( Up to 32 IP Addresses )
Dedicated IPMI Access
Remote Reboot Option
Free KVM On Demand

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (185.228.238.5) وارد شده است.